พระประวัติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์

ทรงเปนทั้งนักวิชาการ นักปฏิบัติ และนักบริหารการเกษตรที่ก้าวหน้าและปรีชาสามารถทรงเป็นกำลัง สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศจากระบบดั้งเดิมมาเป็นระบบการเกษตร แบบยั่งยืนทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นพระยาแรกนาพระองค์แรก รวมถึงทรงเป็นผู้แทนถาวรของประเทศไทยประจำองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

พ.ศ.
2452

ประสูติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงเป็นโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตนจาตุรนต์ และหม่อมจำรัส จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ประสูติเมื่อวันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 ณ วังถนนหลานหลวง มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์

พ.ศ.
2470

ทรงเข้าเรียนชั้นมัธยม ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อทรงศึกษาวิชาการชั้นต้นแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานทุนเล่าเรียนให้เสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศักราช 2470 ได้ทรงเข้าเรียนชั้นมัธยมที่มหาวิทยาลัยเพดดี จบแล้วเสด็จเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยคอร์แนลล์ จนสำเร็จชั้นจูเนียร์

พ.ศ.
2479

ทรงรับปริญญาด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร

ที่มหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ หลังจากผ่านชั้นจูเนียร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนลล์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จึงทรงย้ายมาเรียนวิชามาเรียนวิชาการเกษตรเกี่ยวกับพืชเมืองร้อน ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในมหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ ทรงรับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตด้านการเกษตรเมื่อปีพุทธศักราช 2479

จากนั้นจึงเสด็จกลับเข้ามารับราชการสนองพระเดชพระคุณ ในกระทรวงเกษตราธิการ ในตำแหน่งเกษตรโทผู้ช่วย ประจำกองอุตสาหกรรมพืชพรรณ กรมเกษตรและการประมง พร้อมกับทรงเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนการเรือนด้วย

พ.ศ.
2484

ทรงได้รับทุนและสำเร็จปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยคอร์แนลล์

ทรงได้รับทุนเล่าเรียนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยคอร์แนลล์อีกวาระหนึ่ง สำเร็จปริญญาโทเมื่อปีพุทธศักราช 2484 พอดีเกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้น ต้องทรงรั้งรออยู่ระยะหนึ่ง จึงเสด็จกลับประเทศไทยได้

พ.ศ.
2484-2517

ทรงเข้ารับราชการ และดำรงตำแหน่งสำคัญๆอีกหลายตำแหน่ง

เมื่อกลับมาถึงแล้ว ทรงเข้ารับราชการในกระทรวงเกษตราธิการตามเดิม ในตำแหน่งนักเกษตรโท กองการทดลองและส่งเสริม และทรงได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นโดยลำดับ เป็นหัวหน้าแผนกพืชไร่ เป็นนักเกษตรเอก เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอธิบดีกรมการข่าว อธิบดีกรมกสิกรรม คณบดีคณะเกษตร อธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ.
2516-2517

ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในรัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่คราวหนึ่ง ระหว่างปีพุทธศักราช 2516 ถึง 2517

พ.ศ.
2518

ดำรงตำแหน่งองคมนตรี

ทรงได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 6 ศูนย์ทั่วประเทศ

ทรงร่วมเป็นกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาอันเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยเหลือประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งตนเองได้

พ.ศ.
2536

ทรงถึงชีพิตักษัย

หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ทรงถึงชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2536 มีพระชนม์ 84 พรรษา

พ.ศ.
2537

ทรงได้รับการยกย่อง สถาปนาอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ ให้เป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเห็นว่า หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ทรงปฏิบัติงานที่ก่อเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน สมควรได้รับการยกย่องสถาปนาอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ให้สูงขึ้น ให้สมกับความชอบและความดี ตามแบบอย่างอันมีมาแต่กาลก่อน จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้สถาปนา หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ เป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ณ วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2537