ความมั่นคงทางอาหาร

ความมั่นคงทางอาหารคืออะไร เรามาทำความรู้จักกัน

ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางอาหารตามแนวพระราชดำริ
ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางอาหารตามแนวพระราชดำริ
ความมั่นคงทางอาหารคืออะไร
“Food Security”
มีคนมากมายพยายามที่จะให้คำจำกัดความของคำว่า “ความมั่นคงทางอาหาร” หรือ “Food Security” แต่คำจำกัดความที่มักจะถูกนำมาอ้างถึงบ่อยๆ มาจากที่ประชุม World Food Summit ในปี ค.ศ. 1996

1996 World Food Summit: “Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life.”

ซึ่งมีใจความว่า “ความมั่นคงทางอาหารจะมีได้ก็ต่อเมื่อคนทุกคน ในทุกเวลา สามารถมีกำลังกาย และกำลังทรัพย์ ที่จะเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดภัย ในปริมาณที่พอเพียง กับการจะดำรงชีวิต และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงได้”
4 องค์ประกอบสำคัญในความมั่นคงทางอาหาร
จากแนวคิดในด้านความมั่นคงทางอาหารดังกล่าว ความมั่นคงทางอาหารจะมีได้ก็ต้องประกอบไปด้วย องค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ คือ
1
การมีอาหารเพียงพอ
Food Availability
หมายถึง การมีอาหารในปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพที่เหมาะสม ทั้งจากการผลิตภายในประเทศ หรือการนําเข้า(รวมถึงความช่วยเหลือด้านอาหาร)
2
การเข้าถึงอาหาร
Food Access
หมายถึง การเข้าถึงทรัพยากรที่เหมาะสม(สิทธิ) เพื่อการหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม
3
การใช้ประโยชน์จากอาหาร
Food Utilization
หมายถึงการใช้ประโยชน์จากอาหารในการบริโภคโดยมีปริมาณอาหารที่เพียงพอ มีน้ําสะอาดในการบริโภค-อุปโภค มีสุขอนามัยและการดูแลสุขภาพที่ดีทําให้ความเป็นอยู่ทางกายภาพ ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ เพื่อให้อยู่ในสถานภาพที่ได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่ดีและบรรลุความต้องการทางกายภาพ
4
การมีเสถียรภาพด้านอาหาร
Food Stability
หมายถึง ประชาชนหรือครัวเรือน หรือบุคคลต้องเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอตลอดเวลาไม่มีความเสี่ยงในการเข้าถึงอาหาร เมื่อเกิดความขาดแคลนขึ้นมาอย่างกะทันหัน (เช่น วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและภูมิภาค) หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นวัฏจักร(เช่น ความไม่มั่นคงทางอาหารตามฤดูกาล)เสถียรภาพด้านอาหารเกี่ยวข้องกับมิติความมั่นคงอาหารทั้งในเรื่องของการมีและการเข้าถึงอาหาร