วันที่ 13 กันยายน 2558

คณะชุมชน จากเทศบาลป่าก่อดำ เข้าศึกษาดูงานกลุ่มปลูกผักปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 คณะชุมชน จากเทศบาลป่าก่อดำ เข้าศึกษาดูงานกลุ่มปลูกผักปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP ที่บ้านสันเกล็ดทอง ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย และบ้านร่องก๊อ ตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษระหว่างชุมชนต่อชุมชนเพื่อนำไปปรับปรุงต่อยอดแปลงผลิตของตนเอง