วันที่ 29 มกราคม 2558

มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ได้จัดอบรมการตัดแต่งและบรรจุผักที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน


วันที่ 29 มกราคม 2558 มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ได้จัดอบรมการตัดแต่งและบรรจุผักที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน ให้สมาชิกโครงการปลูกผักปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP
บ้านดงป่าสัก ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีคุณละอองดาว สุริยะฉาย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ร่วมค้า ผักและผลไม้  Central Food Retail Company Ltd. เป็นผู้แนะนำและสาธิต