โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริร่วมกับบริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดประกวดภาพวาดการ์ตูนสั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และการประกวดทำคลิปวิดีโอ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เยาวชนไทยเรียนรู้วิธีการปลูกผัก ประโยชน์จากการรับประทานผัก และได้ทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยรู้จักการเพาะปลูกและนำพืชผักที่ปลูกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่ซับซ้อน

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อชักชวน ให้เยาวชน และ บุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์เข้าประกวด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนไทย รับรู้ถึงวิธีการปลูกผัก รู้จักประเภทของผัก และรวมไปถึงการรับรู้ประโยชน์จากการรับประทานผัก โดยเน้นไปที่ผักสวนครัว และผักพื้นบ้านประจำท้องถิ่นรูปแบบการประกวดผลงานแบ่งการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ‘บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง’ ออกเป็น 2 ประเภท คือ1.การประกวดวาดการ์ตูนสั้น (วาดภาพ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย2. การประกวดทำคลิปวิดีโอ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเนื้อหาการส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์เป็นเรื่องการรณรงค์ให้เยาวชน สนใจการปลูกผัก ให้ได้รับรู้ถึงวิธีการปลูกผักที่ปลอดภัย ประโยชน์ของการบริโภคผัก ผลดีของการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคเอง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อชักชวน ให้เยาวชน และ บุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์เข้าประกวด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนไทย รับรู้ถึงวิธีการปลูกผัก รู้จักประเภทของผัก และรวมไปถึงการรับรู้ประโยชน์จากการรับประทานผัก โดยเน้นไปที่ผักสวนครัว และผักพื้นบ้านประจำท้องถิ่น

รูปแบบการประกวดผลงาน

แบ่งการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ‘บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง’ ออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.การประกวดวาดการ์ตูนสั้น (วาดภาพ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

  1. การประกวดทำคลิปวิดีโอ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป


เนื้อหาการส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์

เป็นเรื่องการรณรงค์ให้เยาวชน สนใจการปลูกผัก ให้ได้รับรู้ถึงวิธีการปลูกผักที่ปลอดภัย ประโยชน์ของการบริโภคผัก ผลดีของการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคเอง