โครงการปลูกผักปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP

โครงการปลูกผักปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP เกิดขึ้นจากการที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ราษฎรปลูกพืชผักสวนครัวในบริเวณบ้าน ในโครงการ ‘บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง’ เพื่อให้มีผักปลอดภัยบริโภคกันในครัวเรือน หากเหลือสามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริม

จากพระราชกระแสรับสั่ง ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริจึงได้จัดโครงการสนับสนุนให้ราษฎรปลูกผักให้เข้ามาตรฐาน GAP เป็นการสนับสนุนให้ราษฎรปฎิบัติตามข้อกำหนดในการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย ปลอดศัตรูพืช และมีคุณภาพที่ดี

GAP มาจาก Good Agricultural Practice แปลว่าการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

เนื่องจากราษฎรที่เข้าโครงการนี้ มีพื้นที่ปลูกผักเป็นแปลงเล็กๆภายในบ้าน จึงมีปัญหาในการขอ GAP ที่การตรวจสอบแปลงพืชของกรมวิชาการเกษตรจะต้องตรวจเป็นแปลงใหญ่ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จึงรวบรวมกลุ่มราษฎรเพื่อให้แต่ละกลุ่มมีพื้นที่ปลูกพืชมากพอที่กรมวิชาการเกษตรจะเข้าทำการตรวจสอบได้ จากการรวมกลุ่มนี้ ทำให้ราษฎรในกลุ่มจะต้องมีความสามัคคี ดูแลกันและกัน ให้ปลูกพืชให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน เพราะหากมีบ้านใดไม่ผ่านการตรวจสอบ จะทำให้ทุกบ้านในกลุ่ม ไม่ผ่านมาตรฐานทั้งกลุ่ม

การสนับสนุนให้ราษฎรปลูกผักให้เข้ามาตรฐาน GAP เป็นการสนับสนุนให้ราษฎรปฏิบัติตามข้อกำหนดในการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย ปลอดศัตรูพืช และมีคุณภาพที่ดี สามารถนำมาจำหน่ายให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ นำมาขายที่ร้านจันกะผัก อันเป็นร้านขายผลิตภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน