โครงการของศูนย์ฯ

จากสายพระเนตรที่ยาวไกล จึงเกิดสิ่งดีๆขึ้น