มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดเชียงราย

AOD 4416 Small AOD 4435 Small AOD 4437 Small

ประกอบด้วย โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล

AOD 4551 Small AOD 4596 Small TON 3817 Small

AOD 4703 Small AOD 4760 Small AOD 5163 Small

AOD 5174 Small  AOD 5181 Small AOD 5188 Small

โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

AOD 5343 Small AOD 5418 Small AOD 5540 Small

AOD 5580 Small  AOD 5622 Small TON 409