สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ ในจังหวัดศรีสะเกษ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ ในจังหวัดศรีสะเกษ
1TED 4821

วันที่ 29 ตุลาคม 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ หนึ่งในโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ดังนี้

เวลา 9.25 น. เสด็จพระราชดำเนินถึงแปลงนาในหมู่บ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง เพื่อเข้าโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ‘เพื่อนช่วยเพื่อน’ ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

2AOD 0303 3TED 4818 4AOD 0330

การครั้งนี้ ได้ทรงมีพระราชดำริให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทำโครงการนำร่อง โดยใช้พื้นที่นา 3 ไร่ 77 ตารางวา ในบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยให้ราษฎรอาสาสมัครเข้าทำนาในพื้นที่นำร่อง อย่างตั้งใจและใส่ใจ มีความละเอียดประณีตในการผลิตทุกขั้นตอน เมื่อประสบผลสำเร็จในการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จึงจะขยายผลสู่เพื่อที่อื่นในจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

5AOD 0416 6AOD 0389 7TED 4849

เวลา 10.10 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการฝายน้ำบ้านตรอกตอนล่าง ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการวิถีชีวิตชาวบ้าน ทรงติดตามการดำเนินโครงการฝายน้ำบ้านตรอกตอนล่าง ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ที่กรมชลประทาน มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ร่วมกันขุดลอกหน้าฝายบ้านตรอกล่างขึ้น เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยและแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยได้ดำเนินการปรับปรุงฝายประชาอาสา ฝายเดิมในบ้านตรอกล่างที่มีสภาพตื้นเขิน เมื่อแล้วเสร็จ เปลี่ยนชื่อเป็น "ฝายบ้านตรอกตอนล่าง" มีความลึกเฉลี่ย 3 เมตร ระยะทางประมาณ 900 เมตร พื้นที่ขุดลอกประมาณ 35 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำ 112,000 ลูกบาศก์เมตร

8TED 4867 9TED 4879 10AOD 0420

ในการนี้ ทรงปล่อยพันธุ์ปลา 6 ชนิด ได้แก่ ปลาสวาย, ปลาเทโพ, ปลากระแห, ปลาสร้อยขาว, ปลาตะเพียนทอง และปลาตะเพียนขาว รวมจำนวน 99 ตัว ลงสู่ฝายน้ำบ้านตรอกล่าง เพื่อขยายพันธุ์ต่อไป แล้วทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ